Fri frakt för online beställningar över 5000kr

IGEPA group förvärvar Scandraftgruppen, en ledande Viscom-återförsäljare i Sverige

 

 Förvärvet av den växande Viscom-återförsäljare Scandraft gör det möjligt för IGEPA group att tillsammans med sitt skandinaviska dotterbolag Signcom Group etablera en stark återförsäljare i regionen med huvudkontor i Sverige
 Optimalt tillskott till IGEPAs befintliga Viscom-verksamhet i Skandinavien
 Scandraftgruppen kvarstår som ett företag och bibehåller en hög grad av oberoende, Signcom Group kommer att integreras

Igepa group förvärvar Scandraftgruppen, med huvudkontor i Mölnlycke, en väletablerad Viscom-återförsäljare, framför allt på den svenska marknaden.

Signcom, Scandrafts tidigare konkurrent, har varit verksam i många år i Danmark, Finland och Norge förutom i Sverige.

Scandraft har mer än 30 års erfarenhet inom området visuell kommunikation. Den svenska ledningen blir kvar i bolaget i samma funktion och ansvarar för integrationen av Signcomgruppen. Ledningen för Signcom i Danmark och Finland kommer att förbli oförändrad.

Utökning av utbudet av tjänster och tillväxtutsikter i länderna

Anders Trillkott, VD för Scandraft och blivande VD för hela koncernen, gläds över sammanslagningen: "Båda koncernernas kunder kommer att få tillgång till en betydligt bredare produktportfölj med internationellt erkända varumärken. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder även mer heltäckande tjänster och expertis. Som ett mångårigt företag var det viktigt för oss att få in nya perspektiv så att våra kunder och medarbetare kan se fram emot nya möjligheter och en lovande framtid. IGEPA erbjuder oss denna miljö med friheten att vidareutveckla Scandraft tillsammans."

Närvaron i Skandinavien utökades ytterligare

Med detta förvärv stärker IGEPA group, som varit familjeägt i decennier, sin konkurrensposition som Viscom-återförsäljare på den skandinaviska marknaden. "Scandraftkoncernen erbjuder oss en mycket god möjlighet att strategiskt komplettera vår koncern. Scandraft har genom åren byggt upp en heltäckande kundbas tack vare sitt starka kundfokus och har utvecklat lösningar för kunder i olika branscher. Den goda instinkten för rätt produkter och drivkraften och passionen att gå den extra milen har inspirerat mig från första början. Jag ser fram emot att forma framtiden tillsammans och realisera ytterligare tillväxtpotential tillsammans", säger Uwe Müller, VD för IGEPA group Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH.

IGEPA förvärvar 100% av aktierna i Scandraft AB och Scandraft AS, samt 80% av Rangefabriken AB. Förvärvet träder i kraft den 17 november 2023 och parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkor och köpeskilling.

 

Om Scandraft:

Scandraft är expert på alla typer av material och tillbehör för bild-, dekor- och reklamproduktion. Det familjeägda företaget grundades 1992 och har totalt 56 anställda med kontor och lager i Mölnlycke utanför Göteborg samt i Stockholm, Moss och Löddeköpinge. Dotterbolaget Scandraft AS i Norge grundades 2011.

Sedan 2018 är Scandraft AB även majoritetsägare i Rangefabriken AB, som är specialiserat på tillverkning och distribution av lackerade aluminium- och stålplåtar.

Webbplats: https://www.scandraft.com/

 

Om Signcom:

Signcom är en ledande leverantör av maskiner, förbrukningsmaterial, mjukvara och tjänster för allt som rör skylt- och storformatproduktion. Företaget grundades 1984 och har totalt 60 anställda i de fyra bolagen Signcom AB, Signcom ApS, Signcom OY och Signcom AS med kontor och lager i Borås utanför Göteborg samt i Stockholm, Hagan, Roskilde och Helsingfors.

Hemsida: https://www.signcom.se/

 

Om IGEPA:

IGEPA group är en av de ledande grossistgrupperna i Europa och betjänar mer än 50 000 kunder inom industri, handel och varuutbyte. Variationen av varor omfattar produkter som grafiskt papper och kartong, förpackningar och media för reklam, inklusive teknisk utrustning och tjänster. Med mer än 75 platser i 24 länder och cirka 3 500 anställda kommer koncernen, inklusive alla strategiska partners, att generera en försäljning på cirka 2 miljarder euro i Europa 2022.

Webbplats: https://www.igepa.de/international/

 

-----------------------------------------------

 

IGEPA group acquires Scandraft Group, a leading Viscom dealer in Sweden

 

 Acquisition of growing Viscom dealer Scandraft enables IGEPA group, together with its Scandinavian subsidiary Signcom Group, to establish a strong dealer in the region, headquartered in Sweden
 Optimal addition to IGEPA's existing Viscom business in Scandinavia
 Scandraft Group remains as a company, retains a high degree of independence, Signcom Group will be integrated

 

The IGEPA group is acquiring the Scandraft Group, headquartered in Mölnlycke, a well-established Viscom dealer, particularly in the Swedish market. 

Signcom, Scandraft's previous competitor, has been active for many years in Denmark, Finland, and Norway in addition to Sweden.

 

Scandraft has more than 30 years of experience in the field of visual communication. The Swedish management will remain in the company in the same function and will be responsible for the integration of the Signcom Group. The management of Signcom in Denmark and Finland will remain unchanged.

 

Expansion of the range of services and growth prospects in the countries

Anders Trillkott, Managing Director of Scandraft and future CEO of the entire group, is delighted about the merger: "The customers of both groups will have access to a significantly broader product portfolio with internationally recognised brands. This will enable us to offer our customers even more comprehensive services and expertise. As a long-standing company, it was important for us to bring in new perspectives so that our customers and employees can look forward to new opportunities and a promising future in addition to continuity. IGEPA offers us this environment with the freedom to further develop Scandraft together."

 

Presence in Scandinavia further expanded

With this acquisition, the IGEPA group, which has been family-owned for decades, is strengthening its competitive position as a Viscom dealer in the Scandinavian market. "The Scandraft Group offers us a very good entrepreneurial opportunity to strategically complement our group. Scandraft has built up a comprehensive customer base over the years thanks to its strong customer focus and has developed solutions for customers in various industries. The good instinct for the right products and the drive and passion to go the extra mile has inspired me from the very beginning. I look forward to shaping the future together and realising further growth potential together," says Uwe Müller, Managing Director of IGEPA group Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH.

IGEPA acquires 100% of the shares in Scandraft AB and Scandraft AS, as well as 80% of Rangefabriken AB. The acquisition is effective as of 17 November 2023 and the parties have agreed not to disclose the terms and purchase price.

 

 

About Scandraft:

Scandraft is an expert in all types of materials and accessories for image, decoration and advertising production. The family-owned company was founded in 1992 and has a total of 56 employees with offices and warehouses in Mölnlycke outside Gothenburg as well as in Stockholm, Moss and Löddeköpinge. The subsidiary Scandraft AS in Norway was founded in 2011.

Since 2018, Scandraft AB has also been the majority shareholder of Rangefabriken AB, which specialises in the production and distribution of painted aluminium and steel sheets.

Website: www.scandraft.com


About Signcom: 

Signcom is a leading supplier of machines, consumables, software and services for everything related to sign and large format production. The company was founded in 1984 and has a total of 60 employees in the four companies Signcom AB, Signcom ApS, Signcom OY and Signcom AS with offices and warehouses in Borås outside Gothenburg and in Stockholm, Hagan, Roskilde and Helsinki.  

Website: https://www.signcom.se/

 

About IGEPA:

The IGEPA Group is one of the leading wholesale groups in Europe and serves more than 50,000 customers in industry, trade and commerce. The variety of goods includes products such as graphic paper and cardboard, packaging and media for advertising technology, including technical equipment and services. With more than 75 locations in 24 countries and around 3,500 employees, the group, including all strategic partners, will generate sales of around 2 billion euros across Europe in 2022. 

Website: https://www.igepa.de/international/

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva erbjudanden, senaste nyheter och uppdateringar

...
...
Vår strävan är att alltid säkerställa informationen som publiceras i form av produktspecifikationer, bilder & lagerstatus, dock friskriver vi oss från ersättning vid eventuella felaktigheter.