Infotop
Print & Skär

Rapid Prototyping

Maskin & Program

SALGSBETINGELSER1.GENERELT
Våre salgsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke kommer i strid med de ufravikelige bestemmelser i kjøpsloven.

2. PRIS
Prisen er pr. stk, merverdiavgift er ikke inkludert. Prisene er basert på våre leverandørers priser, någjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser. Vi tar forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i prissettingen og forandringer utenfor vår kontroll. Alle oppgitte priser er eks. frakt, porto og emballasjegebyr.

3. GYLDIGHET/TILBUD
Dersom ikke annet er oppgitt i vårt tilbud, er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

4. PAKKETILBUD
Pakketilbud betyr at samtlige komponenter vi har tilbudt, må bestilles hos oss. Tas en eller flere komponenter ut av tilbudet, gjelder ikke prisene i pakketilbudet.

5. BETALINGSVILKÅR
Oppkrav eller netto etter avtale. Forsinkelsesrente 9,5 %. Kreditt innvilges etter godkjent søknad. Vi forbeholder oss rett til når som helst ved nye bestillinger å forandre avtalte salgsbetingelser hvis kjøperen ikke overholder allerede inngåtte forpliktelser, eller det er grunn til å tro at kjøperens økonomiske stilling er svekket. Kontantrabatt innrømmes ikke.

6. SALGSPANT
Selgeren har panterett i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Likeledes har vi ved dellevering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

7. LEVERINGSTIDEN
Den oppgitte leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellasjon fra våre leverandører. Forsinket levering alene gir ikke rett til kansellasjon.

8. LEVERINGSTIDSPUNKT
Varen anses som levert kunden når den er overlatt befrakter. Kunden har selv ansvar for transportforsikring.

9. SMÅORDRETILLEGG
På netto fakturabeløp under kr. 1 500,- tilkommer et småordretillegg på kr. 195,-.

10. KAPPETILLEGG/ AVRULLINGSTILLEGG
Et tillegg på kr. 70,- beregnes ved kapp pr. rull til spesialformat.
Et tillegg på kr. 50,- beregnes ved avrulling av media under 5 lm.

11. FRAKT/EKSPEDISJONSGEBYR.
Prisene er EXW vårt lager i Oslo.

12. REKLAMASJON
Ved mottakelse av varen må kunden undersøke denne og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 8 dager fra varen er mottatt. Akseptering av reklamasjonen vil ellers ikke kunne påregnes. Ved evt. feil, har selgeren ubetinget rett for egen kostnad å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selgeren foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.

13. GARANTI/SERVICE
Garantitiden regnes fra vår forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning vi er dekket av våre leverandørers garantibestemmelser. Der vi ikke står som importør av varen, skal alle henvendelser om garanti/service rettes direkte til importør, og SIGNCOM AS er ikke ansvarlig for dette.

Garantien bortfaller dersom: det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, betalingsbetingelsene ikke er oppfylt, varene er skadet som følge av ukyndig behandling. Ved innsendelse av utstyr for reparasjon/service skal det ligge ved en feilbeskrivelse. Selger kan ikke belastes for evt. ventetid på service. Selger kan heller ikke lastes for ventetid på reservedeler fra underleverandører. Frakt belastes av kunde.

14. REPARASJON
Reparasjoner etter utløpt reklamasjonsfrist bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgers verksted skjer således for kjøpers regning og risiko. Utføres raparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid i tillegg til anvendt reisetid. Reklamasjonsrett som ikke overstiger tre måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangel som oppstår er ikke dekket av reklamasjonsretten. Dersom selger kan tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler kjøperen forsendelse og assuranse samt en ukentlig leie.

15. ANSVAR
Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner. Selgeren fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt pga. feil eller mangler ved den leverte varen. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte varen omfatter ikke sekundære skader eller tap.

16. ANNULERING/RETUR
Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre. Avtalen kan bare endres med vår tillatelse, etter at den også er akseptert av vår leverandør. Ønskes varen returnert, må returnummer tildeles av oss før varen returneres. Returnerte varer uten returnummer kan ikke aksepteres. Spesialbestilte varer, oppgraderinger av software o.l. tas ikke i retur. Ved retur av lagerførte varer, beregnes 20 % returavgift. Returforsendelser skjer for kundens regning og risiko. Eventuell retur skal foregå i ubeskadiget original emballasje. Evt. godkjent retur skal være selgeren i hende innen 8 dager fra avtaledato. Etter denne dato bortfaller returavtalen automatisk. Kopi av faktura skal medlegges. Kreditnota utstedes, og benyttes til betaling ved nye varekjøp.

17. UTLÅN, LEIE OG DEMO
Produktene er i utlånsperioden selgers eiendom. Kunden står i utlånsperioden økonomisk ansvarlig og må selv sørge for at varen er sikret mot tap eller skade. Ved lån av varer til demo/test skal returdato være påført pakkseddelen. Dersom det ikke er påført noe er denne 14 dager fra pakkselddeldato. Før en eventuell retur skal SIGNCOM AS kontaktes for å få godkjent retur. Dersom varen ikke er mottatt eller det ikke er avtalt retur, faktureres varen. Varer som er solgt med en avtalt rett til retur innenfor gitte betingelser skal også godkjennes av SIGNCOM AS før retur. Retur må være avtalt før aktuell returdato. Varer som kommer i retur uten f.eks. manualer og kabler, eller som ikke er pakket i original emballasje, akesepteres ikke.

18. BEGRENSNINGER
Hvis noen av våre leverandører gjør gjeldende spesielle begrensede leveringsbetingleser overfor oss, vil våre leveringsbetingelser til kunden være begrenset av disse.

19. SOFTWARE
Software vi har solgt eller lånt ut skal ikke kopieres eller på annen måte spres til andre uten skriftlig tillatelse.

20. TVISTESPØRSMÅL.
Ved tvistemål vedtas Sandefjord Tingrett som rett verneting.