Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR1.Tillämpning
Dessa allmänna leveransvillkor gäller mellan Signcom och kunden under förutsättning att parterna inte skriftligen överenskommit om annat.

2. Pris, betalning, tull m.m
Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter i prissättningen och förändringar utom vår kontroll. Överenskommet pris på produkten/-erna framgår i första hand av Ordererkännandet. Till det avtalade priset tillkommer svensk mervärdesskatt. Därutöver äger Signcom rätt att erhålla ersättning för de kostnadsökningar som uppkommer för bolaget p.g.a. att tull, importavgift eller annan skatt eller pålaga, direkt hänförlig till Signcoms fullgörande, ändras. Detta gäller enbart i den mån sådan ändring inte varit eller bort vara känd av Signcom vid tidpunkten för avgivande av offert eller, därest avtal därefter träffats, vid tidpunkten för avtalets träffande. Betalning skall erläggas mot faktura senast 15 dagar efter fakturadatum om andra betalningsvillkor inte avtalats. Om ej annat avtalats gäller pris i SEK med reservation för eventuella mellankommande valutakursändringar. För att omräkning skall få ske av sådant pris i SEK skall den utländska valuta och den kurs, till vilket priset i SEK är satt, vara angiven i offert eller avtal. Medför leasing eller liknande finansiering att Signcom inte kan fakturera vid effektiv leveransdag och erhålla betalning, äger Signcom rätt att debitera kunden en avgift motsvarande hyra från effektiv leveransdag till faktureringsdagen. Dröjsmålsränta och eventuella påminnelseavgifter debiteras i enlighet med information på fakturan. För det fall Ordererkännande saknas eller i fråga om tilläggsbeställning framgår priset för tidpunkten Signcoms gällande prislistor.  Signcom tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura.


 

 

3. Leveransvillkor och frakter
Leveransvillkor är i de fall inget annat särskilt överenskommits fritt avsändaren, varvid kunden debiteras enligt för tidpunkten Signcoms gällande frakttaxa. Kostnad för transport av s.k. farligt gods och miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras alltid, om inget annat särskilt avtalats, kunden separat.

4. Reklamationer
Anmärkning mot faktura skall göras snarast och senast inom 8 dagar från fakturadatum. Anmärkning om leveransförsening skall göras utan dröjsmål efter det att kunden fått vetskap om sådan försening, dock senast 8 dagar efter det att sådan vetskap erhållits. Anmärkning om eventuella fel på produkten/-erna skall göras genast efter det att felet borde ha upptäckts. Signcom äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Signcom rätt att häva köpet.

5. Avbeställningar och returer
Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Signcom. I de fall sådant skriftligt medgivande erhållits och fråga är om att fel produkt/-er levererats äger kunden rätt att återfå erlagd köpeskilling. I händelse av avbeställning och/eller retur av annan anledning än som ovan angetts förbehåller sig Signcom rätten att debitera kunden ett belopp motsvarande 10 % av produktens/-ernas pris, dock lägst SEK 200. Returnerad produkt/-er skall på kundens bekostnad återlevereras till Signcom i originalförpackning och produkten/-erna skall vara i oskadat och oanvänt skick. I samband med att produkten/-erna returneras skall faktura i original eller kopieform bifogas. Returnering skall alltid ske inom 8 dagar efter det att Signcom skriftligen godkänt returneringen. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återtas ej.

6. Begränsning av skadeståndsskyldighet mm
Publicerad information om Signcoms olika produkter härrör i förekommande fall från Signcom olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från Signcoms sida att produkten/-erna till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning.

Av Signcom vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning, motsvarar den kunskap som Signcom vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om produkternas speciella egenskaper eller användningsområden till följd varav det åligger köparen att själv testa produkternas egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområden.

Signcom ansvarar ej för några skador, inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan ekonomisk skada till följd av användning eller icke användning av produkten/-erna. Nyssnämnda gäller jämväl i de fall Signcom inte informerat kunden om möjligheten till sådana skador.

Signcoms totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Signcoms sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Signcom skriftligen medgivit detta.

7. Säkerhet och miljöaspekter
Kunden ansvarar till fullo för att gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter upprätthålls i den egna produktionen. Signcom ansvarar för att levererad produkt/-er vid riktig hantering från kundens sida följer gällande miljö- och säkerhetsnormer. Signcom ansvarar ej för utförandet av nödvändig miljö- och säkerhetsprövning av kundens utrustning. Det ankommer på kunden att svara för tillstånd och medgivanden och för erforderliga kontroller och säkerhetsåtgärder.

8. Överlåtelse och ändringar av avtalet
Signcom äger rätt att utan kundens medgivande överlåta sina rättigheter enligt detta avtal. För överlåtelse av sina skyldigheter enligt detta avtal krävs dock kundens medgivande. Kunden äger ej utan Signcoms skriftliga medgivande rätt att överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. Kunden äger dock rätt att finansiera köp genom leasingavtal som Signcom godkänner. I sådant fall gäller dock detta avtal även fortsättningsvis mellan Signcom och kunden (leasingtagaren). Ändringar eller tillägg till avtalet skall ske skriftligen liksom även utfästelser om prestanda och andra åtaganden, medgivanden och överenskommelser i anslutning till avtalet.

9. Tvist och begränsning av talan
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman enligt Stockholms Handelskammares bestämmelser om s.k. förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske i Borås. Signcom har emellertid alltid rätt att föra talan vid allmän domstol i de fall kunds utestående skuld till Signcom ej reglerats. Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från Signcom sida – inkluderande fel eller brist i levererad produkt/-er – skall för att inte förlora sin rätt till talan skriftligen påtala felet eller försumligheten senast tre månader efter det att denna kom till kundens kännedom. För det fall kunden ej påkallat skiljeförfarande inom sex månader från den dag han påtalat fel eller försumlighet har han förlorat sin rätt till talan såvitt avser fel och angiven försumlighet.

GARANTI


1.1

Signcom förbinder sig att i enlighet med vad här och nedan i punkterna 1.2 – 1.7 stadgas avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, funktion, material eller arbete uppkommande fel på produkten. Signcoms garanti för nya produkter gäller lika länge som underleverantörs- eller fabriksgaranti. För begagnade produkter skall från fall till fall avtalas särskilt om garantitiden liksom om den garantitid som avses i punkt 1.7. Om sådant avtal träffas skall vad som i övrigt stadgas i punkterna 1.2 – 1.8 gälla, om ej annat avtalats. Om sådant avtal ej träffas, gäller för begagnade produkter inte detta avtals föreskrifter om garanti i någon del. Om produkten används mer intensivt än vad som förutsetts vid avtalets ingående förkortas garantitiden i motsvarande grad.

1.2

Efter att det från kunden mottagits meddelande om fel, som avses i punkt 1.1, vilket skall ske inom 24 timmar efter det att felet upptäckts, skall Signcom avhjälpa felet med all skyndsamhet. Produkten skall repareras på plats i Signcoms verkstad och kunden står för eventuella fraktkostnader. För det fall kunden kräver reparation/service på kundens plats debiteras kostnader för resor m.m. i enighet med vid varje tillfälle gällande prislista för service och support. Signcom äger i eget val reparera eller utbyta felaktig produkt eller del därav. För säkerställande av eventuell framtida bevisföring skall vitala reklamationer göras även skriftligen. Om kunden inte, inom tre 3 månader efter det viss påstådd felaktighet först påtalats, lämnat skriftlig reklamation i enlighet med vad nyss sagts, äger kunden inte rätt till rättslig prövning av saken.

1.3

Signcoms ansvar avser inte fel, som beror på av kunden tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion. Signcoms ansvar omfattar inte heller fel, som förorsakats av oförutsedda arbetsförhållanden eller oriktig användning. Sålunda omfattar garantiansvaret bl.a. inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från kundens sida, ändringar utan Signcoms skriftliga godkännande/medgivande, av kunden oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Signcom ansvarar utöver ovanstående ej heller för s.k. skönhetsfel som ej inverkar på funktionen av produkten, felaktig eller icke avsedd användning av produkten/-erna, fel som uppstår på grund av att monterings-, användnings-, skötsel- eller serviceanvisningar ej följts samt ej heller fel som uppstår p.g.a. fel utanför den aktuella leveransen, t.ex. fel i hårdvara eller operativsystem i kundens utrustning.

1.4

Då underhållsavtal träffats garanterar Signcom, så länge underhållsavtalet gäller, att levererade maskinprodukter uppfyller tekniska specifikationer i enlighet detta avtal.

1.5

På delar som på grund av Signcoms garanti levererats i utbyte eller omgjorts, lämnas samma garanti som gäller för den ursprungliga produkten, under en tid av sex 6 månader från tiden för montering efter utbyte eller ändring. Garantitiden för produktens övriga delar skall dock endast förlängas med tid, under vilken produkten varit obrukbar till följd av fel, som omfattas av Signcoms garantiåtaganden. Felaktiga delar, som utbytts, skall ställas till Signcoms förfogande.

1.6

Signcom garanterar tillgång till reservdelar och underhåll under minst fem 5 år från effektiv leveransdag för den ursprungliga leveransen. Om Signcom enbart är återförsäljare av den produkt varom fråga är, gäller garantin inte i sådant fall, där Signcoms leverantör blivit oförmögen att förse Signcom med sådana reservdelar, som endast Signcoms leverantör kunnat tillhandahålla.

1.7

Om Signcom sålt produkten i egenskap av återförsäljare för utländsk tillverkare och skulle upphöra att vara återförsäljare, skall, i den händelse tillverkaren utser annan återförsäljare i Sverige, Signcom äga rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet avseende garanti- och servicearbete på den nya återförsäljaren.

Garantin enligt samtliga punkter enligt ovan upphör med omedelbar verkan att gälla för det fall produkten/-erna sålts vidare till tredje person och denne saknar utbildning på produkten/-erna, om produkten/-erna utan Signcom skriftliga medgivande flyttas utanför landets gränser, vid uppenbar (även oavsiktlig) misskötsel av produkten/-erna, vid obehöriga ingrepp i produkten/-erna inkluderande otillåten kopiering och/eller spridande av programvara, vid användandet av andra produkter som inte specificerats av Signcom, tex. bläck, papper och programvaror.